Naliczanie opłat środowiskowych – jak ułatwić sobie zadanie?


Obowiązek uiszczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska mają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu, osoby fizyczne korzystające ze środowiska w ustalony przez prawo sposób (np. hodowcy drobiu), a także podmioty, które zgodnie z przepisami mają osobowość prawną i korzystają ze środowiska, ale nie są przedsiębiorcami, a więc szkoły, urzędy, szpitale, itp.

Oprócz samego regulowania opłat, wymienione wyżej podmioty mają obowiązek samodzielnie naliczać opłaty zgodnie ze stawkami na dany rok, a także dostarczyć sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego, które zawiera informacje o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości opłat należnych z tego tytułu.

Chociaż korzystanie ze środowiska wzór przez przedsiębiorców i inne podmioty wymaga sporządzania odpowiedniej dokumentacji i dotrzymywania terminów, nie każdy może pozwolić sobie na samodzielne prowadzenie ewidencji. W takiej sytuacji rozwiązaniem mogą być specjalne programy komputerowe, albo skorzystanie z usług firm zewnętrznych.